ΑΝΑΣΤΟΛΗ της ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ των ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ.

Σε εφαρμογή των έκτακτων μέτρων πρόληψης για την αποφυγή της
διάδοσης του SARS-COV-2, ενημερώνουμε τους μαθητές και τους γονείς για
την αναστολή της λειτουργίας των Καλλιτεχνικών Τμημάτων της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ.
(Φιλρμονικες, Χορωδιακά Σχήματα, Μπαλέτο, Εικαστικά), για τις επόμενες
14 ημέρες
Οφείλουμε όλοι μας να επιδείξουμε την ευθύνη που απαιτείται στις ειδικές
αυτές συνθήκες.

Με εκτίμηση,
Για την Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ.
Ο Πρόεδρος
Σπύρος Πεφάνης